Kleuterschool

Onze kleuterschool telt 9 klassen. De jongste kleuters hebben een eigen, afgeschermde speelplaats en grasveldje met nieuwe speeltoestellen...

Onze kleuters spelen in een grote tuin met verschillende speeltuigen. Ze kunnen altijd veilig buiten spelen. Als het regent dan spelen en turnen ze in één van de twee grote zalen.

Lagere school

De lagere school van Aan De Stroom telt 13 klassen. Al onze klassen beschikken over digitale borden. Onze ruime speelplaats heeft een klimtoestel, een nieuw speeltuig, basketbalringen en een groot grasveld. Hier kunnen onze kinderen voetballen, trefballen en veilig plezier maken. De turnlessen vinden plaats in de eigen turnzaal.

De klasverdeling van onze lagere school:

 • 3 eerste klassen
 • 2 tweede klassen
 • 2 derde klassen
 • 2 vierde klassen
 • 2 vijfde klassen
 • 2 zesde klassen

Leeg sjabloon

Schoolreglement 2024-2025

Welkom in onze school!

Beste ouder

We zijn blij dat je voor onze school hebt gekozen. Als school van het Stedelijk Onderwijs willen we een plaats zijn waar je kind kan leren en groeien. Samen met jullie werken we aan dit project. Zo bouwen we mee aan de stad van morgen.

In dit schoolreglement leggen we uit hoe onze school werkt. Je vindt er informatie over je rechten en plichten: wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Dit schoolreglement is een belangrijk document. Je moet ermee akkoord gaan en het reglement ondertekenen. Pas daarna kan je kind starten in onze school.

Verandert het schoolreglement? Dan vraagt de school opnieuw je akkoord.

 • Ondertekenen jullie de nieuwe versie, dan blijft je kind ingeschreven op school.
 • Ondertekenen jullie de nieuwe versie niet, dan schrijft de school je kind uit voor het volgende schooljaar. Je kind kan dan geen lessen meer volgen.

Lees je het schoolreglement liever op papier? Je mag altijd op school een exemplaar vragen.

We kijken ernaar uit om samen te werken. Bedankt voor het vertrouwen in onze school!

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam

 

1. Wie zijn we?

1.1 Contact

Naam school:
Adres:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Website:
Rekeningnummer:
Directeur:
Contactgegevens schoolraad/ouderraad:

1.2 Schooluren

Hieronder vind je wanneer de lessen beginnen en stoppen:

== Schooluren ==

 

De school organiseert opvang buiten de lesuren. Alle leerlingen van de school hebben recht op deze opvang op dagen dat ze de lessen volgen. Je hoeft je kind niet in te schrijven voor opvang buiten de lesuren.

== Opvangaanbod door de school ==

De school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vind jeop deze website.

Tijdens de opvang buiten de lesuren gelden de leefregels van de school. Meer informatie hierover vind je in punt 7 van dit schoolreglement.

Je krijgt van de school een fiscaal attest of attest belastingvermindering kinderopvang voor betaalde opvangprestaties voor kinderen jonger dan 14 jaar. De school heeft hiervoor het rijksregisternummer nodig van de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft.

Heb je nog vragen over de opvang op school? Contacteer dan == Aanspreekpunt opvang ==.

 

1.3 Visie van de school

 

2. Onze school en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen

2.1 Pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs

Het Stedelijk Onderwijs wil in al zijn scholen, academies en centra kwaliteitsvol onderwijs aanbieden zoals vastgelegd in het pedagogische project van het Stedelijk Onderwijs. Het Pedagogisch Project verwoordt de essentie en de brede waarden van het Stedelijk Onderwijs en vormt een referentiepunt waaraan elke vorm van opvoeding en onderwijs wordt getoetst.

 1. Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de stad Antwerpen.
 2. Het Stedelijk Onderwijs voldoet aan alle voorwaarden die aan het Vlaams onderwijs worden gesteld en doet extra inspanningen om aan de uitdagingen van de grootstad te beantwoorden.
 3. Optimale ontplooiingskansen bieden aan iedereen is het gemeenschappelijk doel van het Stedelijk Onderwijs.
 4. De scholengemeenschappen van het Stedelijk Onderwijs spreken af hoe zij dit doel bereiken.
 5. Het Stedelijk Onderwijs staat open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenschappen. We zien deze diversiteit als een constructieve, actief uit te bouwen kracht.
 6. Mensen hebben veel verschillende redenen om iets te willen leren. Het Stedelijk Onderwijs speelt daar op in door een breed platform van leermogelijkheden aan te bieden.
 7. Met deskundigheid, inzet, zorg en betrokkenheid begeleidt het Stedelijk Onderwijs alle lerenden. Lerenden hebben immers recht op optimale ontplooiingskansen, maar ook de plicht om deze kansen te grijpen.
 8. Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen individuele belangen en groepsbelangen, gelden wederzijdse rechten en plichten. Iedereen heeft recht op respect. De grenzen van ieders gedrag worden bepaald door de vrijheid van de anderen.
 9. Het Stedelijk Onderwijs werkt aan een maximale betrokkenheid van de ouders, leerlingen, studenten, cursisten en personeel.
 10. We willen bovendien een warme gemeenschap zijn, waar solidariteit ook daadwerkelijk wordt ervaren en vorm krijgt.
 11. Leren is investeren in de toekomst. Het Stedelijk Onderwijs wil ertoe bijdragen dat al zijn lerenden deelnemen aan een democratische en pluralistische maatschappij. Door elk individu optimale ontplooiingskansen te bieden, bouwt het Stedelijk Onderwijs mee aan de toekomst van de stad en de samenleving.

 

2.2 Missie en visie van het Stedelijk Onderwijs

Talentontwikkeling en actief burgerschap

Het Stedelijk Onderwijs organiseert in opdracht van de stad Antwerpen en binnen het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open én stedelijke leeromgeving. We begeleiden het leerproces van kinderen, jongeren en volwassenen. We doen dat in onze kleuter-, lagere en middelbare scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs.
Iedereen, zonder uitzondering, is welkom. We geloven in de groeikansen van elke lerende en realiseren samen maximale leerwinst. We ontwikkelen talenten en actief burgerschap. Zo groeit iedere leerling of cursist succesvol door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. Samen met alle betrokkenen engageren we ons om zo de stad van morgen mee vorm te geven.

Stedelijk Onderwijs bouwt mee aan de stad van morgen

Maximale leerwinst voor elke lerende is de sleutel tot kwalificatie. Hier leggen we de lat hoog. Elke leraar beschikt over expertise en leiderschap en deelt deze met anderen. Sterke teams leveren excellent onderwijs. Ons aanbod is breed en gericht op wie wil (blijven) leren of werken. Onze leer- en werkomgevingen zijn inspirerend en duurzaam. Leren bij het Stedelijk Onderwijs gaat ook over jezelf leren ontdekken en de ruimte krijgen om te oefenen en te participeren als een actieve burger aan de samenleving. We leren samen omgaan met een snel veranderende en onbekende toekomst. We ondersteunen onze leerlingen en cursisten om hun plek te vinden in de samenleving. Wij inspireren hen voor het leven. Zo bouwen we mee aan de stad van morgen.

Dat willen we in 2020-2025 realiseren aan de hand van vijf speerpunten:

 • Actie 1: Maximale leerwinst
 • Actie 2: Sterke teams leveren excellent onderwijs
 • Actie 3: Breed aanbod in functie van leren en werken
 • Actie 4: Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen
 • Actie 5: Actief burgerschap

 

2.3 Samen maken we school: de engagementsverklaring

We willen er samen met jou voor zorgen dat alles goed verloopt op school. In dit punt kan je lezen wat we van jou als ouder verwachten en wat jij van de school kan verwachten.

 

Met ‘ouder’ bedoelen we de persoon die het gezag heeft over het kind.

Communicatie

Wat doe je als ouder?

 • Je leest de brieven en berichten die we bezorgen.
 • Je vult de brieven in en geeft ze op tijd terug mee met je kind.
 • Je contacteert de school bij vragen of moeilijkheden.
 • Je contacteert de school altijd als je een nieuw telefoonnummer of adres hebt.

Zijn er afspraken tussen de ouders die een invloed hebben op de school? Informeer dan de school.
Spreek je geen of weinig Nederlands? Laat het dan op tijd weten. De school kan extra hulp vragen via het CLB of een sociaal tolk.

== Afspraken deconnectie ==

Oudercontact

Wat doe je als ouder?

 • Je komt naar de oudercontacten.
 • Je komt naar de informatiemomenten.
 • Je verwittigt de school als je niet naar een afspraak kan komen.

== Oudercontacten praktisch ==

Het is belangrijk dat je naar elk oudercontact komt. De school bespreekt met jou hoe het met je kind gaat. We bekijken samen hoe we je kind zo goed mogelijk kunnen helpen en begeleiden op school.

Activiteiten

De school organiseert elk jaar veel activiteiten.

Wil je graag helpen bij een activiteit? Of wil je mee praten over de werking van de school? Contacteer dan zeker de directie, we zijn heel blij met je hulp!

Individuele begeleiding

De school werkt aan de volledige ontwikkeling van je kind. Ze zal samen met jou kijken wat je kind nodig heeft.

Wat kan je als ouder doen?

 • Geef de school alle informatie die nodig is om je kind te helpen: karakter, situatie thuis, eventuele leerproblemen …
 • Reageer open en positief op voorstellen van de school om je kind te begeleiden.

Nederlands op school

Wat kan je als ouder doen als jij of je kind nog niet goed Nederlands kan?

 • Probeer zelf Nederlands te praten hier op school.
 • Wil je je kind buiten de school Nederlands laten oefenen en heb je graag meer informatie over activiteiten? Vraag het aan je leraar.
 • Werk samen met de school als ze een extra aanbod organiseert om het Nederlands van je kind te verbeteren.

Aanwezig en op tijd zijn

Wat doe je als ouder?

 • Je zorgt ervoor dat je kind op tijd op school is.
 • Kan je kind niet naar school komen? Of is je kind te laat? Dan verwittig je == Contactpersoon afwezigheden/te laat op school ==.
 • Je brengt de documenten naar school die tonen waarom je kind afwezig was. Bv. een attest van de dokter.
 • Kom je kind altijd op tijd halen. Ben je niet op tijd? Telefoneer dan naar == Contactpersoon afwezigheden/te laat op school ==.

Heb je niet getelefoneerd en sluit de school? Dan contacteert de school de politie. De school brengt je kind met de taxi naar het CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning). Aan de schoolpoort zal je het adres vinden. Je betaalt als ouder alle kosten (vervoer, opvang in CKG, toezicht na sluitingsuur van de school …).

We verwachten dat je kind elke dag naar school komt. Is je kind vaak afwezig zonder geldige reden? Dan kan de school maatregelen nemen. Je kan dan ook de schooltoeslag verliezen.

We verwachten ook dat je kind meedoet met alle activiteiten. Heb je vragen bij een activiteit van je kind? Neem dan contact op met de directie.

Wordt je kind 5 jaar of ouder in 2024? Dan is je kind leerplichtig. Je kind moet dan alle lessen volgen en meedoen met alle activiteiten. Alleen als de activiteiten buiten het schoolterrein zijn én een volledige dag of langer duren, kan je kiezen dat je kind niet meegaat. In dat geval moet je kind wel op school zijn.

Is je kind leerplichtig? Dan mag je kind een erkende godsdienst of zedenleer volgen in een lagere school. Je kiest zelf of je dit wil voor je kind. Je kiest ook zelf een lagere school die jouw keuze van erkende godsdienst of zedenleer al aanbiedt.

Wil je dat je leerplichtige kleuter een erkende godsdienst of zedenleer volgt? Dan verwittig je ten laatste op 8 september de directeur van onze school én de lagere school.

== Schoolbeleid afwezigheden ==

 

Afspraken middagpauze

 

3. Organisatie schooljaar

3.1 Vrije dagen en vakanties

Het schooljaar begint op maandag 2 september 2024 en eindigt op maandag 30 juni 2025.

Vrije dagen en vakanties:

 

Facultatieve vakantiedag 7 oktober 2024
Herfstvakantie van 28 oktober tot en met 3 november 2024
Wapenstilstand 11 november 2024
Kerstvakantie van 23 december 2024 tot en met 5 januari 2025
Krokusvakantie van 3 tot en met 9 maart 2025
Paasvakantie van 7 tot en met 21 april 2025
Feest van de Arbeid 1 mei 2025
Facultatieve vakantiedag 2 mei 2025
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
Pinkstermaandag 9 juni 2025
Zomervakantie van 1 juli tot en met 31 augustus 2025

 

De school organiseert ook pedagogische studiedagen. Die zijn voor het personeel van de school. Je kind moet dan niet naar school komen. Er is op die dagen geen opvang door de school.

3.2 Wanneer annuleert de school de lessen?

De school zal je op tijd informeren wanneer er lessen niet kunnen doorgaan.

Overmacht

Overmacht is een plotse gebeurtenis die niemand had verwacht. Voorbeelden van overmacht zijn de verwarming die niet werkt in de winter, een overstroming, een bommelding, een brand …

Staking

Als personeelsleden van de school staken, kunnen er lessen wegvallen. Er is altijd opvang. Deze opvang kan buiten de school zijn.

Verkiezingen

Tijdens de verkiezingen kunnen lokalen van de school gebruikt worden als stemlokaal. In dat geval kan de school beslissen dat het de halve dag na de verkiezingen geen les is.

Laatste halve dag voor de zomervakantie

Op het einde van het schooljaar heeft de school een aantal taken, zoals oudercontacten. Om die taken uit te voeren, kan de school beslissen dat het de laatste halve schooldag voor de zomervakantie geen les is.

4. De inschrijving in onze school

Informatie over de inschrijvingen vind je terug op onze website.

Een inschrijving geldt voor de hele schoolloopbaan van je kind. Het is dus niet nodig om je kind elk schooljaar opnieuw in te schrijven.

De inschrijving stopt wanneer:

 • je zelf je kind uitschrijft uit de school,
 • je kind een verslag krijgt van het CLB en de school je kind geen aangepast lesprogramma kan aanbieden. De school praat altijd eerst met jou en het CLB en neemt daarna een beslissing,
 • je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving stopt dan op het einde van het schooljaar.

 

5. Hoeveel kost de school?

5.1 Hoeveel moet je betalen?

 

De school betaalt voor veel zaken zoals handboeken, schrijfgerief, knutselmateriaal …

Je moet zelf betalen voor:

 • verplichte activiteiten die de school organiseert (bv. toneelbezoek, een uitstap van 1 dag);
 • materiaal dat je bij de school aankoopt;
 • ...

 

Voor deze kosten bestaat een maximumfactuur. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit in de kleuterschool 55 euro per leerjaar.

Sommige diensten zijn niet verplicht. Je kiest dus zelf of je hiervan gebruik maakt of niet.

Als je van deze diensten gebruik maakt, komt de prijs bij op je factuur.

Je vindt een overzicht van alle diensten en hun kosten achteraan het schoolreglement.

Is je kind afwezig op een activiteit? Dan kan het zijn dat je toch (een deel van) de kosten moet betalen. De school bekijkt welke kosten ze al had gemaakt. De prijs komt dan bij op je factuur.

 

5.2 Hoe kan je betalen?

Je krijgt elke maand een factuur. Je kan betalen via domiciliëring of overschrijving. De school heeft liever geen cashbetalingen.

Een domiciliëring ga je aan met Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Dat wil zeggen dat een domiciliëring geldt voor alle inschrijvingen in een school, centrum of academie van Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Je kan een domiciliëring op elk moment stopzetten.

 

5.3 Wat als je de facturen moeilijk kan betalen?

Kan je de factuur niet of niet op tijd betalen? Contacteer dan de directeur. Jullie zullen samen een plan maken om de facturen in delen te betalen.

Ga je niet akkoord met dit plan of kan je het niet betalen? Contacteer dan de sociale dienst van Stedelijk Onderwijs Antwerpen. De school kan zelf ook hulp vragen aan de sociale dienst.

Stedelijk Onderwijs werkt ook samen met het OCMW (dienst X-stra).

5.4 Wat als je niet betaalt?

Betaal je de factuur niet? Volg je het plan niet dat we samen gemaakt hebben? Dan sturen we je een brief voor een gesprek met de directeur of met de sociale dienst.

Betaal je daarna nog niet of contacteer je de school niet? Dan kan Stedelijk Onderwijs Antwerpen de betaling via de rechtbank vragen. Contacteer de school dus altijd zo snel mogelijk.

 

6. Afwezigheden

 

We verwachten dat je kind vanaf 1 september tot en met 30 juni meedoet met alle lessen en activiteiten op school.

Kan je kind niet aanwezig zijn? Contacteer dan de school.

Let op! Wordt je kind 5 jaar in 2024, dan moet het dit schooljaar minstens 290 halve dagen op school zijn.
Wordt je kind 6 jaar of ouder in 2024, dan moet je elke afwezigheid wettigen.

 

7. Leefregels

 

In onze school hebben we de volgende leefregels

== Leefregels van de school ==

Geef geen waardevolle voorwerpen mee naar school. De school is niet verantwoordelijk als voorwerpen verloren of beschadigd geraken.

De volgende zaken mogen nooit op school:

 • Er geldt een algemeen rookverbod in de school. Je mag niet roken in de lokalen, op het schoolterrein of tijdens activiteiten van de school. Ook elektronische sigaretten, shisha-pennen … zijn verboden op school of tijdens schoolactiviteiten.
 • Drugs en alcohol op school zijn verboden. Je mag niet onder invloed van drugs of alcohol naar school komen. Je mag geen drugs of alcohol bij je hebben en je mag zeker geen drugs aan anderen geven of verkopen.
 • Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar school te nemen. Het is ook verboden om een voorwerp binnen de school als wapen te gebruiken.

De school controleert of iedereen de regels respecteert.

8. Begeleiding

8.1 Onze visie op begeleiding

De school zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving om in te leren. Ze helpt je kind bij:

 • de onderwijsloopbaan: je kind leert wat het beste bij hem of haar past op het vlak van leren, leven en werken.
 • leren en studeren: je kind leert wat zijn of haar talenten zijn en hoe het die maximaal kan ontwikkelen.
 • het welbevinden: om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je kind zich goed voelt en een goed contact heeft met andere leerlingen en personeelsleden van de school.
 • gezondheid: de school volgt de groei en ontwikkeling van je kind op. Ze informeert je als er risico’s of problemen zijn.

== Schoolvisie en -beleid leerlingenbegeleiding ==

8.2 Ons taalbeleid

Screening van de onderwijstaal

Wordt je kind leerplichtig, dan onderzoekt de school hoe goed het de onderwijstaal (het Nederlands) kent. De school doet dit om te weten of je kind extra hulp voor Nederlands nodig heeft. Start je kind als anderstalige nieuwkomer, dan krijgt het altijd extra hulp voor taal en is dit onderzoek niet nodig.

Extra taallessen Nederlands

Als je kind nog niet genoeg Nederlands kent, dan kan de school extra lessen voor je kind organiseren. Het gaat om een taalbad Nederlands van maximum 1 schooljaar. Je kind is verplicht om de extra taallessen te volgen.

8.3 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De school werkt samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Antwerpen.

Wat doet het CLB?

Bij het CLB werken dokters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, intercultureel bemiddelaars… Samen met de school zorgen deze mensen ervoor dat je kind zich zo goed mogelijk voelt op school en dat het zijn of haar kennis, talenten en vaardigheden kan ontwikkelen.

Het CLB geeft informatie en helpt bij:

 • leren en studeren: wij doen bijvoorbeeld onderzoek bij leerproblemen, begeleiden bij studiemoeilijkheden, faalangst, motivatieproblemen …
 • preventieve gezondheidszorg: wij volgen de ontwikkeling van je kind op tijdens de systematische contacten (medisch onderzoek), zorgen voor gratis vaccinaties (als jij akkoord bent), stimuleren een gezonde levensstijl …
 • welzijn (psychosociaal functioneren): wanneer je kind problemen heeft met klasgenoten of thuis, als je vragen hebt over pesten … kan je kind bij ons terecht.
 • onderwijsloopbaan: wij helpen bij vragen over studie- en beroepsmogelijkheden, moeilijkheden met kiezen.

Maak je je zorgen over je kind of zit je ergens mee? Dan kunnen jijzelf of de school de hulp van het CLB vragen. Onze hulp is altijd gratis. Soms zal het CLB je naar andere diensten doorverwijzen die je beter kunnen helpen.

Ga je akkoord dat het CLB je kind helpt? Dan krijgt een medewerker van het CLB toegang tot het dossier van je kind op school.

De medewerkers van het CLB hebben beroepsgeheim. Informatie die je aan hen geeft, mogen ze alleen verder vertellen als jij daarmee akkoord gaat.

Je beslist zelf of je de begeleiding van het CLB wilt. Medische begeleiding en opvolgen van de leerplicht zijn echter verplicht.

Hoe kan je het CLB contacteren?

Je kan het CLB via de school contacteren. Of je kan het CLB rechtstreeks contacteren. Twijfel niet om een afspraak te maken:

Biekorfstraat 72, 2060 Antwerpen
03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be

Het CLB is elke werkdag open van 8.30 tot 16.30 uur.

Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17 en 21 uur en op woensdagnamiddag tussen 14 en 21 uur kan je het CLB bereiken via www.clbchat.be.

De CLBch@t is ook open tijdens de vakanties, telkens van 14 tot 21 uur:

 • Tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie
 • In de kerstvakantie, maar niet van 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024
 • In de zomervakantie, maar niet van 15 juli tot en met 15 augustus 2024

Het CLB is gesloten:

 • op 2 november 2023
 • tijdens de kerstvakantie, behalve op 3, 4 en 5 januari 2024
 • op 12 februari 2024
 • tijdens de paasvakantie
 • op 10 mei 2024
 • op 12 juli 2024
 • tijdens de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus 2024

Wat staat er in het CLB-dossier van je kind?

In het CLB-dossier staat een overzicht van alle acties die het CLB heeft genomen. Je mag samen met een CLB-medewerker het dossier van je kind inkijken.

Deze gegevens mag je niet inkijken:

 • gegevens over iemand anders;
 • gegevens die iemand anders in vertrouwen aan de CLB-medewerker heeft gezegd;
 • gegevens die zijn opgesteld voor gerechtelijke overheden.

Je mag geen gegevens inkijken als dit je kind zou schaden.

Als je kind van school verandert, geeft het CLB het dossier door aan het nieuwe CLB. Wil je dit niet? Dan informeer je het CLB binnen de 10 dagen na de inschrijving van je kind in de nieuwe school.
Het CLB is verplicht om deze gegevens aan het nieuwe CLB te geven, ook als je niet akkoord gaat:

 • de identiteit van je kind: naam, adres…
 • de resultaten van de verplichte medisch onderzoeken
 • de resultaten van de medische onderzoeken voor de nazorg
 • overzicht van vaccinaties
 • problemen met leerplicht
 • het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
 • het gemotiveerd verslag

Het CLB gebruikt gegevens enkel om je kind te begeleiden en geeft normaal geen gegevens over je kind door aan anderen. Uitzonderlijk kan het dat wel doen, bijvoorbeeld als dat wettelijk verplicht is, of als jij akkoord gaat.

Voor de verplichte taken van het CLB (systematische contacten en opvolgen problematische afwezigheden) moet het gegevens opvragen bij de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om contactgegevens. Het CLB gebruikt deze gegevens enkel om de verplichte taken uit te voeren en bewaart ze niet langer dan nodig om deze taken uit te voeren.

Het CLB bewaart het dossier van je kind tot 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Eindigt je kind zijn of haar onderwijsloopbaan in het buitengewoon onderwijs? Dan bewaart het CLB het dossier tot je kind 30 jaar is geworden.

Wat doe je als je niet tevreden bent over het CLB?

Heb je een melding of klacht over het CLB? Contacteer dan het vraag- en meldpunt van Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

 

9. Smartschool

 

De school werkt met het programma Smartschool. Je krijgt via Smartschool berichten en nieuwsberichten van de school. Je krijgt bij de start van het schooljaar alle informatie om Smartschool te gebruiken.

De school gebruikt Smartschool voor:

== Waarvoor gebruikt de school Smartschool? ==

 

10. Inspraak op school

Geef je mening over de werking van de school. Je mag altijd zelf de school contacteren met vragen, ideeën of suggesties. Daarnaast zijn er ook vergaderingen waarop de school in gesprek gaat met leerlingen, ouders en personeelsleden van de school.

In de schoolraad zitten ouders, leraren en mensen uit de omgeving die zich betrokken voelen bij de school. De schoolraad bespreekt verschillende thema's die belangrijk zijn voor de werking van de school. De schoolraad komt een aantal keer per jaar samen.

De schoolraad heeft recht op overleg met de directie en Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Ze mag informatie opvragen en advies geven. De schoolraad zal de ouders en personeelsleden van de school informeren over haar activiteiten en standpunten.

 

11. Medisch

 

Wat doe je als ouder?

 • Informeer de school als je kind luizen heeft
 • Informeer de school als je kind een besmettelijke ziekte heeft zoals waterpokken, mazelen, bof …. Informeer de school ook als je niet zeker bent of de ziekte besmettelijk is.

Ben je niet zeker wat je moet doen? Vraag dan advies aan je dokter.
 

11.1 Aangepast onderwijs om medische redenen

Dit hoofdstuk is enkel voor kinderen die leerplichtig zijn.

Kan je kind door ziekte of ongeval voor een lange periode geen les op school volgen? Dan kan je kind onder bepaalde voorwaarden:

 • tijdelijk les aan huis krijgen;
 • van thuis uit de lessen volgen via een internetverbinding (Bednet).

Vraag aan de school meer info over de voorwaarden van tijdelijk onderwijs aan huis of Bednet. De school zal je op deze mogelijkheden wijzen wanneer je kind aan de voorwaarden voldoet.

11.2 Behandelingen en revalidatie op school

Dit hoofdstuk is enkel voor kinderen die leerplichtig zijn.

Medische behandelingen en revalidatie zijn op school toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • Er is een akkoord tussen jou, je kind, de school en de persoon die je kind verzorgt.
 • Behandelingen kunnen alleen na overleg met de directeur.
 • Je betaalt de kosten van de behandeling.
 • Je kiest wie de behandelingen geeft.
 • De revalidatie en medische behandelingen duren maximaal 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen.

11.3 Medicatie op school

De school kan niet zomaar medicijnen aan je kind geven:

 • Wordt je kind ziek op school? Dan zal de school eerst proberen jou of een andere contactpersoon te telefoneren. Kan de school niemand bereiken en is de situatie dringend? Dan zal ze een dokter of de hulpdiensten verwittigen.
 • Moet je kind tijdens de schooluren medicijnen innemen? Geef dan eerst aan de school een bewijs met alle informatie die de school moet weten. Daarna zal de school beslissen of ze de medicijnen zal geven. Als de school beslist dat ze geen medicijnen geeft, zal ze je contacteren en samen met jou een oplossing zoeken.

 

12. Privacy op school

Stedelijk Onderwijs Antwerpen respecteert de regelgeving over privacy.

12.1 Wat doet de school met de gegevens van je kind?

De school bewaart gegevens over je kind in een dossier. Het gaat om:

 • Gegevens die we nodig hebben om je kind te kunnen inschrijven en de inschrijving verder op te volgen. We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te verwerken.
 • Extra gegevens die we van jou en je kind krijgen om je kind te begeleiden. Je gaf hiervoor de toestemming. Je kan deze toestemming annuleren.
 • Gegevens die leraren en andere personeelsleden in het dossier van je kind schrijven over de leerevolutie van je kind en over onderwijsbehoeften, begeleidingsvoorstellen, gedrag op school … Deze gegevens hebben we nodig om je kind te begeleiden tijdens de inschrijving.

Je mag deze gegevens altijd opvragen en laten verbeteren als dat nodig is. Je kan van deze gegevens ook een kopie nemen. Je mag ook vragen wat de bron is van deze gegevens, waarvoor de school ze nodig heeft en hoe lang de school ze bewaart. Heb je hierover vragen? Contacteer dan de directeur.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen gebruikt de Selectielijst voor Vlaamse gemeentearchieven voor het bepalen van bewaartermijnen.

Als je kind van school verandert, geeft de school gegevens over je kind door aan de nieuwe school:

 • de school is verplicht om sommige gegevens door te geven aan de nieuwe school, bv. een GC-verslag of een IAC-verslag.
 • de school geeft gegevens door die de nieuwe school helpen om je kind goed te begeleiden. Als je niet wil dat de school deze gegevens doorgeeft, moet je dit melden als je je kind uitschrijft uit de school.

De school zal nooit gegevens doorgeven aan de nieuwe school over het gedrag van je kind op school of over eventuele straffen voor dat gedrag.

De school geeft normaal geen gegevens over je kind door aan anderen. Uitzonderlijk zal ze dat wel doen, bijvoorbeeld als dat wettelijk verplicht is, of als jij akkoord gaat.

 

De school werkt samen met het Stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen. Medewerkers van het leersteuncentrum helpen de school bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (leerlingen met een GC-verslag of een IAC-verslag). Daarvoor hebben ze toegang nodig tot het dossier van de leerlingen die zij helpen. Medewerkers van het leersteuncentrum moeten voorzichtig omgaan met deze gegevens. Ze mogen deze gegevens enkel gebruiken voor hun opdracht. De afspraken hierover vind je terug op de website www.stedelijkonderwijs.be/leersteuncentrumantwerpen.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen werkt samen met AG Digipolis Antwerpen voor alle onderwerpen die met ICT te maken hebben. We nemen hiervoor samen beslissingen. Sommige beslissingen gaan over de manier waarop we gegevens van leerlingen verwerken. Wil je meer informatie over de samenwerking met Digipolis? Contacteer ons dan via informatieveiligheid@so.antwerpen.be.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft Apogado CVBA aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming, met aanspreekpunt Koert Van Espen. Je kan hem en zijn medewerkers bereiken via informatieveiligheid@so.antwerpen.be.

Ga je niet akkoord met de manier waarop de school of Stedelijk Onderwijs Antwerpen met de gegevens van je kind omgaan? Dan kan je dit melden bij het vraag- en meldpunt of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

12.2 Beeld- en geluidsopnames van leerlingen

Stedelijk Onderwijs Antwerpen kan beelden en geluidsopnames van leerlingen gebruiken voor brochures, folders, de website, het profiel op sociale media, filmpjes ...

Er zijn 2 soorten opnames:

 • Gerichte opnames: dit zijn opnames waarop je een leerling duidelijk kan herkennen of waarop een leerling poseert. Voorbeelden zijn de klasfoto of een individuele foto. De school vraagt vooraf je akkoord om zulke opnames te maken en te gebruiken.
 • Niet gerichte opnames: dit zijn algemene, spontane, niet geposeerde sfeeropnames van een groep leerlingen. Er is geen focus op individuele leerlingen. Voorbeelden zijn een foto van de klas tijdens een wandeling of activiteit. De school vraagt geen toestemming om deze opnames te gebruiken. Wil jij of je kind niet dat de school deze beelden gebruikt? Dan moet je dit laten weten aan de school.

De school bewaart een profielfoto in het dossier van je kind. Deze profielfoto dient enkel om de begeleiding en het toezicht op school vlot te laten verlopen.

De school beschermt niet alleen de privacy van leerlingen, maar ook van leraren en medewerkers van de school. Jij en je kind mogen dus zelf ook geen geluids- of beeldopnames maken of verspreiden, tenzij de personen zelf akkoord gaan.

 

12.3 Gebruik van camera's

De school kan veiligheidscamera’s gebruiken voor het toezicht en de veiligheid in de school. Op plaatsen met camerabewaking hangt een pictogram.

Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien via camerabewaking@so.antwerpen.be. Alleen als je een goede reden hebt, zal Stedelijk Onderwijs Antwerpen beelden laten zien.

 

13. Reclame en sponsoring

De school laat reclame en sponsoring alleen toe als ze passen in de taken en doelen van de school. Ze mogen de goede naam van de school niet schaden.

Er zal nooit reclame zijn in verplichte onderwijsactiviteiten of verplicht leermateriaal.

 

14. Vraag- en meldpunt

 

Heb je een idee om de werking van de school of van Stedelijk Onderwijs Antwerpen te verbeteren? Is er volgens jou iets niet in orde in de school? Werd je onvriendelijk onthaald, kreeg je geen antwoord op je vraag of vind je dat een beslissing van de school niet redelijk is?

Contacteer dan de school of de directeur. Is dat niet mogelijk? Dan kan je altijd terecht bij het centrale vraag- en meldpunt van Stedelijk Onderwijs Antwerpen via www.vraagenmeldpunt.be.

Heeft je kind te maken met grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met de CLB-medewerker op school. Je kan de naam en contactgegevens van deze persoon bij de school vragen.


 

15. Is je kind verzekerd op school?

 

Je kind is als leerling van onze school verzekerd voor lichamelijke ongevallen:

 • op weg van en naar de school. Was je kind passagier in een gemotoriseerd voertuig? Dan moet je eerst de verplichte verzekering van het voertuig aanspreken.
 • tijdens de lessen en activiteiten van de school.
 • tijdens reizen, excursies ... zelfs in het buitenland die de school organiseert.

Heeft je kind door een schoolongeval schade aan de tanden of aan de bril? Dan kan je een deel van de kosten terugkrijgen.

Persoonlijke voorwerpen zijn niet verzekerd.

Wil je de polis van onze verzekering lezen? Neem dan contact op met de school.

 

16. Specifieke reglementen

Op sommige plaatsen zijn er extra afspraken, bv. voor de veiligheid:

== Specifieke reglementen die binnen de school gelden ==

Deze extra afspraken maken deel uit van het schoolreglement. Je vindt ze terug als bijlage bij het schoolreglement.

 

 

Contactgegevens

Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Frankrijklei 71 - 73
2000 Antwerpen
tel. 0800 23 019
info@so.antwerpen.bewww.stedelijkonderwijs.be
ondernemingsnummer: 0824037071

Sociale dienst
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
tel. 03 338 50 90

Leersteuncentrum AntwerpenFrankrijklei 71-732000 Antwerpentel. 0800 23 019leersteuncentrum.antwerpen@stedelijkonderwijs.beleersteuncentrumantw…

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
tel. 03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be
clb.stedelijkonderwijs.be

Vraag- en meldpunt
vraagenmeldpunt@so.antwerpen.be
www.vraagenmeldpunt.be

 

Bijlagen bij het schoolreglement

Bijlage 1: bijdrageregeling

== Bijdrageregeling van de school ==